Bezoek onze zomerse opendeurdagen op 14, 15 en 16 juni  Meer info

Disclaimer & privacy beleid

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website ostyn.be , uitgebaat door OSTYN FACILITIES NV (hierna ook “wij” of “ons”). Wij verzoeken u vriendelijk de inhoud van deze disclaimer in samenhang met de privacyverklaring aandachtig te lezen alvorens u op enigerlei wijze gebruik maakt van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

1. De inhoud en informatie op deze website

De informatie beschikbaar op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn in de huidige staat en zonder enige garanties. Het gebruik van de website en van de op deze website beschikbare informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover wij geen enkele controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud of informatie, noch over de beschikbaarheid van deze andere websites. Derhalve kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze andere websites.

2. Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Er kunnen zich echter onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren (zie contactgegevens hieronder).

Wij leveren inspanningen om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen echter de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Wij kunnen geen ononderbroken toegang garanderen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstverlies etc. Behoudens voor zover zulks naar Belgisch recht onmogelijk is, is onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze website beperkt tot het bedrag van de betreffende transactie met een maximum van het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tenzij de wet een nog lagere beperking toelaat.

Niets in deze disclaimer sluit onze aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog, lichamelijke schade, grove fout en dood.

Klachten naar aanleiding van het gebruik van de website worden slechts aanvaard indien zij schriftelijk worden overgemaakt binnen een termijn van vijf werkdagen nadat de betreffende gebreken zijn vastgesteld.

3. Intellectuele eigendom

De teksten, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ons of andere rechthebbenden en mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van ons.

4. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer steeds te wijzigen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de website en/of via e-mail en zal de disclaimer in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze disclaimer werd het laatst gewijzigd op 1 januari 2023.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze disclaimer is onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Doornik, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

6. Contactgegevens

Voor verdere inlichtingen of opmerkingen:
Adres: Jacquetboslaan 1 – 7711 DOTTENIJS
E-mailadres: info@ostyn.be 
Telefoonnummer: 056/84.38.48

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website ostyn.be of gegevens verzameld via een klantencontact, uitgebaat door OSTYN FACILITIES NV (hierna ook “wij” of “ons”). Wij dragen zorg voor uw privacy en zijn verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. De gegevens die u op deze website invoert of meedeelt aan één van onze medewerkers, worden vertrouwelijk behandeld. Wij handelen steeds in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U wordt vriendelijk verzocht deze privacyverklaring (in samenhang met onze disclaimer) te lezen om meer te weten over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mede te delen via deze website of via een klantencontact, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken zoals bepaald in deze privacyverklaring.

1.1. Verzameling van persoonsgegevens

Via deze website of via een klantencontact worden persoonsgegevens (waaronder uw naam, adres en e-mailadres) over u verzameld wanneer u een contactformulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, wanneer u een inspiratieboek online bekijkt, wanneer u foto’s doorstuurt, wanneer u een offerte aanvraagt en wanneer u bestellingen plaatst.

Na de gegevensverzameling registreren wij bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

1.2. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens die door u worden meegedeeld en door ons worden verzameld, enkel om, respectievelijk, de gevraagde informatie te leveren, uw bestelling uit te voeren en de gevraagde nieuwsbrieven te sturen en voor direct marketing doeleinden. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, kunnen wij uw e-mailadres aanwenden om commerciële informatie te versturen over onze producten en diensten. Foto's van uw realisatie kunnen als beeldmateriaal voor marketingdoeleinden gebruikt worden, alsook kan uw feedback met betrekking tot deze realisatie op reclamemateriaal en op onze website worden gepubliceerd.

1.3. Partijen die toegang hebben tot de persoonsgegevens

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

De persoonsgegevens kunnen door ons eveneens worden verwerkt in een land buiten de Europees Economische Ruimte. Wij wijzen u op het feit dat de door u op publieke plaatsen geposte gegevens, zoals informatie op een blog of commentaren op een discussieforum, door iedereen kan geconsulteerd worden.

2. Gebruik van uw e-mailadres

Wij gebruiken uw e-mailadres enkel voor de bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord worden verkocht of verhuurd aan derden. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door ons te contacteren (zie hieronder contactgegevens).

3. Gebruik van cookies

Op deze website worden zogenaamde “cookies” (kleine deeltjes informatie die door de browser op de computer van de klant worden opgeslagen) gebruikt. De cookies zijn slechts van tijdelijke aard en worden gewist van zodra de klant de browser afsluit. Deze cookies worden enkel gebruikt om de klant op deze website te laten navigeren. Het gebruik van cookies kan door de klant worden uitgeschakeld via de instelling van uw webbrowser. Het is echter mogelijk dat deze website dan niet meer correct functioneert.

4. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om kosteloos te vragen welke persoonsgegevens door ons werden verzameld. U kunt desgevallend de gegevens kosteloos laten corrigeren. U dient zich bij het contacteren (zie hieronder contactgegevens) afdoende te identificeren.

U heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

5. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6. Veiligheid

Ostyn Facilities NV verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit betekent het volgende:

  1. Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Privacyverklaring verwerkt.
  2. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
  3. Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

Ostyn Facilities NV heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om het risico op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens te voorkomen.

Indien dit toch gebeurt, dan zal Ostyn Facilities NV onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Deze website bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Ostyn Facilities NV is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers.
Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via info@ostyn.be.

7. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 1 januari 2023.

8. Contactgegevens

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zien wij toe op de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze gegevens. Voor verdere inlichtingen of opmerkingen:

Adres: Jacquetboslaan 1 – 7711 DOTTENIJS
E-mailadres: info@ostyn.be
Telefoonnummer: 056/84.38.48