Bezoek onze zomerse opendeurdagen op 14, 15 en 16 juni  Meer info

Algemene voorwaarden

Het contract afgesloten tussen de Belgische koper (hierna “de klant”) en Ostyn Facilities NV (hierna ook soms "Ostyn" genoemd), is naast de in het contract vermelde bijzondere voorwaarden onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden (hierna de “algemene voorwaarden”):

1. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van het contract. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden vermeld in het contract en de algemene voorwaarden, primeren de bijzondere voorwaarden.

2. De prijzen en tarieven van toepassing op de bestelling zijn diegene die gelden op het moment van de plaatsing van de bestelling door de Opdrachtgever zoals voorzien onder artikel 2. Geen enkel document voorgelegd door de Opdrachtgever kan enige wijziging van de prijzen of tarieven teweegbrengen. De prijzen worden als volgt weergegeven: prijs zonder taksen, gevolgd door de verschuldigde taksen, gevolgd door de totale prijs inclusief taksen. Ze worden netto en zonder korting weergegeven en zijn betaalbaar volgens de modaliteiten hierna bepaald. Ostyn Facilities NV kan bij een offerte een korting toekennen gebaseerd op de totale bestelling. Als de Opdrachtgever na het plaatsen van de bestelling beslist om een aantal werken of goederen te annuleren, dan behoudt Ostyn Facilities zich het recht om de korting teniet te doen en de standaardprijs zonder korting alsnog aan te rekenen. Indien Ostyn Facilities NV met de Opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is Ostyn Facilities niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien de afgesproken leveringstermijn met een jaar (of langer) is vertraagd door uitstel van de Opdrachtgever. Uitstel van de afgesproken leveringstermijn brengt aanhoudende voorbereidende kosten met zich mee in hoofde van Ostyn Facilities NV. Ook de kostprijs van materiaal en arbeid kent een stijgend verloop doorheen de tijd. Hierdoor wordt ten belope van maximum 80 % van de totale prijs, het gedeelte van de prijs dat voormelde kosten vertegenwoordigt, met eenzelfde stijging verhoogd. Deze prijsverhoging wordt toegepast per bijkomend jaar de leveringstermijn door de Opdrachtgever wordt uitgesteld. De gehanteerde prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen. Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: p = P x (0,25 x s/S + 0,60 x i/I + 0,15) “P” is het bedrag van de uitgevoerde werken en “p” is het herziene bedrag. “S” is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; “s” is dit uurloon zoals het werd opgenomen in de maand vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was. “I” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. “i” is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen in de maand vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

3. De bestelde constructie(s) is/zijn bindend en kan/kunnen op vraag van de klant slechts gewijzigd worden (i) op voorwaarde dat het productieproces niet is gestart, (ii) mits betaling van een vergoeding van minstens 50€ excl. BTW per wijziging en (iii) na schriftelijk akkoord van beide partijen. Een wijziging van de bestelde constructie(s) resulteert in een prijsaanpassing (in min of in plus) en kan aanleiding geven tot een latere leveringstermijn.

4. De klant zorgt ervoor dat het terrein bereik- en berijdbaar is met vrachtwagens tot op de plaats waar de constructie geleverd moet worden. Na de levering is de klant verantwoordelijk voor elk risico (zoals b.v. brand, diefstal, inbraak, overstroming…). Als de constructie door Ostyn Facilties NV geplaatst wordt, moet de bouwplaats (i) vrij zijn van alle materialen, struiken en/of bomen en (ii) horizontaal, effen en volledig genivelleerd zijn. Alle daaraan verbonden kosten vallen ten laste van de klant. Indien de bouwplaats niet voldoende toegankelijk is, ontruimd is of niet horizontaal, effen en/of genivelleerd is, worden alle aanvullende kosten die er het gevolg van zijn, aan de klant doorgerekend of kan Ostyn Facilties NV weigeren de constructie te plaatsen. De klant verzekert dat de bouwplaats en de omgeving waar de constructie dient opgetrokken te worden volledig in orde is en ontheft Ostyn Facilties NV van alle eventuele gebreken (b.v. slechte ondergrond, muren, fundering, tegels…). Alle bouwwerkzaamheden uitgevoerd door anderen dan Ostyn Facilties NV, voor of na de plaatsing, moeten volgens de regels der kunst gebeuren en de specificaties dienen aan Ostyn medegedeeld te worden. De klant zorgt ervoor dat de vrachtwagen (10-12m) legaal kan parkeren op de plaats van levering (en plaatsing). Desgevallend dient de klant de nodige toelatingsdocumenten aan te vragen. Indien de klant deze verplichting niet nakomt, worden eventuele boetes en/of andere sancties aan de klant doorgerekend. Indien de constructie niet kan geplaatst worden door problemen met de metselwerken of andere buiten de verantwoordelijkheid om van Ostyn Facilities NV zal een forfaitaire vergoeding van €1.500 excl. btw worden aangerekend voor nutteloze verplaatsing. Deze vergoeding kan verhoogt worden indien kan worden aangetoond dat de verloren uren en aantal kilometers hoger uitvallen dan de forfaitaire vergoeding. 

5. De termijnen vermeld in het contract zijn slechts indicatief en worden automatisch verlengd in geval van overmacht, weerverletdagen, onmogelijkheid om de klant te bereiken, om met de klant een afspraak te maken of andere redenen die aan de klant of aan een derde te wijten zijn (zoals bv. bouwvergunning, metselwerken, …). Ostyn Facilties NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen van de afgesproken termijnen. De totale doorlooptijd van een dossier wordt niet gegarandeerd, wanneer er sprake is van uitstel van termijnen.

6. De klant kent een bijkomende termijn van 30 dagen na aangetekende ingebrekestelling voor levering (en plaatsing) toe aan Ostyn Facilties NV. Deze termijn begint pas te lopen nadat de in het contract voorziene termijn (of desgevallend de uitgestelde of verlengde termijn) verstreken is. Na verstrijken van deze bijkomende termijn van 30 dagen, is de klant gerechtigd het contract éénzijdig te verbreken voor wat betreft het niet uitgevoerde deel. Deze éénzijdige verbreking doet een onmiddellijke afrekening tussen partijen ontstaan, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding.

7. Indien het contract gesloten werd onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een bouwvergunning en/of van een lening bij de bank, dient de klant, ingeval van het niet verkrijgen van een bouwvergunning en/of van een lening bij de bank, het bewijs van weigering van de bouwvergunning en/of minstens 3 bewijzen van weigering van de lening bij minstens 3 verschillende banken, te bezorgen aan Ostyn Facilities NV. Het bedrag van de bij de bank aangevraagde lening mag het bedrag van het contract niet overschrijden en de aanvraag dient tegen de geldende marktvoorwaarden te gebeuren. Indien de bouwvergunning niet werd verkregen, dient het bewijs van definitieve weigering, dat niet mag te wijten zijn aan een gebrek aan inspanning van de klant, aan Ostyn Facilities NV worden bezorgd. Indien de bestelling geplaatst wordt onder enige opschortende voorwaarde en enige inspanning van de klant is vereist teneinde de opschortende voorwaarde te (doen) vervullen, is de klant gehouden deze inspanning (bijvoorbeeld de lenings- en/of vergunningsaanvraag) te verrichten binnen een termijn van drie maanden volgend op het plaatsen van de bestelling. Indien de bestelling geplaatst wordt onder enige opschortende voorwaarde en enige inspanning van de klant is vereist teneinde de opschortende voorwaarde te (doen) vervullen en de klant verhindert de vervulling ervan door deze inspanningen niet binnen de termijn van drie maanden te verrichten, wordt de opschortende voorwaarde geacht vervuld te zijn overeenkomstig artikel 1178 oud BW.

8. De klant draagt als enige elke aansprakelijkheid in verband met gelijk welke administratieve vergunning (bouw-, milieu-…) en verzekert ze, indien nodig, te hebben. De klant ontlast Ostyn Facilties NV van alle mogelijke gevolgen, in geval van overtreding van huidige clausule. Indien de vergunning wel verleend zou worden mits een aantal aanpassingen aan de constructie, die geen wezenlijk esthetisch verschil veroorzaken en op voorwaarde dat de prijs maximaal 10% verhoogt, is de klant verplicht de nodige aanpassingen te aanvaarden. Indien om de één of andere reden blijkt dat de tussenkomst van een architect vereist is, vallen de kosten hiervoor uitsluitend ten laste van de klant en is dit geen geldige reden om het contract te beëindigen.

9. Verbreking van het contract (o.a. annulatie) geeft de niet-verbrekende partij recht op een schadevergoeding van 25% op de overeengekomen prijs, onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen, rekening houdend met alle mogelijke elementen.

10. Om geldig te zijn, dient elke klacht binnen de 8 dagen, na het leveren (en plaatsen) of het ophalen, per aangetekend schrijven verstuurd te worden. In geval van defecte of verkeerde levering, welke door Ostyn Facilties NV uitdrukkelijk wordt erkend, zullen de geleverde goederen vervangen en/of hersteld worden, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien vervanging en/of herstelling van de goederen onmogelijk blijkt, blijft de verantwoordelijkheid van Ostyn Facilties NV beperkt tot het bedrag van de factuur nopens het betwiste gedeelte. In geen geval zal de klant gerechtigd zijn een bedrag in te houden dat hoger is dan het werkelijk bedrag van de herstellingen, en in ieder geval zal het ingehouden bedrag proportioneel zijn ten opzichte van het (de) vastgesteld(e) gebrek(en).

11. De garantie beperkt zich tot het verstrekken van vervangingselementen voor het defect materiaal. De kosten van transport en arbeidsuren zijn niet inbegrepen in deze garantie. Verder dient er aandacht besteed te worden aan het feit dat, hoewel wij steeds werken met duurzame materialen, het ten stelligste wordt aangeraden om het hout en andere materialen jaarlijks te reinigen, te onderhouden en indien nodig te voorzien van een beschermende afwerking teneinde te vermijden dat de materialen vroegtijdig degraderen.

12. Onverminderd de tienjarige aansprakelijkheid van Ostyn Facilties NV, is zij slechts aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken (d.i. gebreken die de stabiliteit van het gebouw niet aantasten) met betrekking tot de uitgevoerde werken gedurende een periode van 1 jaar na de oplevering van de werken. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen per aangetekend schrijven te worden meegedeeld, onmiddellijk na de ontdekking ervan. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven en verduidelijkt te worden met foto’s. In elk geval dient elke op verborgen gebreken gesteunde vordering, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen 1 jaar na de oplevering van de werken.

13. Iedere door Ostyn Facilties NV verkochte constructie die niet door haar werd vervaardigd, m.a.w. goederen aangekocht bij leveranciers (zoals bv. zonneweringen, lamellendaken, serres, tuinmeubelen, …) draagt de garantie die door de betrokken leverancier wordt gegeven.

14. Ostyn Facilties NV is niet verantwoordelijk voor thermische breuken. Deze treden op wanneer tussen 2 aangrenzende zones in éénzelfde glasblad grote temperatuurverschillen optreden. Gordijnen, voorwerpen net tegen het raam, affiches op het raam, een warmtebron (bv. radiator of airconditioning) die warmte of koude blaast richting het glas kunnen deze breuk beïnvloeden. Meer info over thermische breuken, kan u terugvinden onder onze rubriek "vragen".

15.    Alle facturen zijn betaalbaar netto en zonder korting (zelfs bij vervroegde betaling) op de maatschappelijke zetel. Als de klant na het verstrijken van de uiterste datum niet heeft betaald, stuurt Ostyn Facilities NV hem minstens één gratis herinnering per mail of per brief om te betalen binnen de 14 dagen indien verstuurd per mail, of binnen de 17 dagen indien verstuurd per post. 

Voor zover de klant, dan wel Ostyn Facilities NV, de andere partij enig bedrag verschuldigd is op de vervaldag en na het verzenden van de gratis herinnering, is een forfaitair schadebeding verschuldigd waarvan het bedrag is vastgelegd op:

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Bijkomend is de klant, dan wel Ostyn Facilities NV, bij niet- of laattijdige betaling een nalatigheidsinterest verschuldigd. Deze verwijlsinteresten, conform de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties, worden berekend op de openstaande som en dit vanaf de vervaldatum van de gratis herinnering.

De hierboven vermelde bedragen zijn bestemd om enerzijds de verwijlsinteresten van de schuld en anderzijds alle kosten van de minnelijke invordering van de onbetaalde schuld te dekken.

De klant heeft recht op dezelfde vergoeding als Ostyn Facilities NV, indien Ostyn Facilities NV in gebreke zou blijven haar verplichtingen na te komen nadat zij daartoe uitdrukkelijk in gebreke werd gesteld

16. De geleverde (en geplaatste) goederen blijven eigendom van Ostyn Facilities NV zolang de klant in gebreke blijft al haar verplichtingen na te leven. Dit eigendomsvoorbehoud blijft geldig wanneer de klant de goederen heeft behandeld en/of deze vastgemaakt werden aan een andere constructie of in de grond.

17. Ostyn Facilities behoudt zich het recht voor om het contract buitengerechtelijk te beëindigen, ingeval na de maatname blijkt dat de technische uitvoering van de werken onmogelijk is, zonder enige aanvullende vergoeding verschuldigd te zijn. 

18. In geval van nalatigheid van de klant, kan Ostyn de klant in gebreke stellen om haar verplichtingen na te leven binnen een termijn van 30 dagen. Bij gebrek aan positieve reactie, kan Ostyn Facilities NV het contract buitengerechtelijk beëindigen.

19. Het contract wordt in al haar opzichten beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgische recht. Elke betwisting die uit of met betrekking tot het contract zou voortvloeien, zal uitsluitend en definitief beslecht worden door de hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Henegouwen. Ostyn Facilities NV behoudt zich evenwel het recht voor om een eventueel geschil voor de rechtbank van de woonplaats van de klant aanhangig te maken.

20. De ingevulde persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor marketingdoeleinden. Ostyn Facilties NV draagt zorg voor de privacy van de klant en handelt steeds in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Meer info op www.ostyn.be onder de rubriek ‘Privacy Policy’.