Geniet van Batibouwcondities op ons totale gamma Meer info

Algemene voorwaarden

Het contract afgesloten tussen de Belgische koper (hierna “de klant”) en Ostyn Facilities NV (hierna "Ostyn"), is naast de in het contract vermelde bijzondere voorwaarden onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden (hierna de “algemene voorwaarden”):

1. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van het contract. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden vermeld in het contract en de algemene voorwaarden, primeren de bijzondere voorwaarden.

2. De prijzen en tarieven van toepassing op de bestelling zijn diegene die gelden op het moment van de plaatsing van de bestelling door de Opdrachtgever zoals voorzien onder artikel 2. Geen enkel document voorgelegd door de Opdrachtgever kan enige wijziging van de prijzen of tarieven teweegbrengen. De prijzen worden als volgt weergegeven: prijs zonder taksen, gevolgd door de verschuldigde taksen, gevolgd door de totale prijs inclusief taksen. Ze worden netto en zonder korting weergegeven en zijn betaalbaar volgens de modaliteiten hierna bepaald. Ostyn Facilities kan bij een offerte een korting toekennen gebaseerd op de totale bestelling. Als de Opdrachtgever na het plaatsen van de bestelling beslist om een aantal werken of goederen te annuleren, dan behoudt Ostyn Facilities zich het recht om de korting teniet te doen en de standaardprijs zonder korting alsnog aan te rekenen. Indien Ostyn Facilities met de Opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is Ostyn Facilities niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien de afgesproken leveringstermijn met een jaar (of langer) is vertraagd door uitstel van de Opdrachtgever. Uitstel van de afgesproken leveringstermijn brengt aanhoudende voorbereidende kosten met zich mee in hoofde van Ostyn Facilities. Ook de kostprijs van materiaal en arbeid kent een stijgend verloop doorheen de tijd. Hierdoor wordt ten belope van maximum 80 % van de totale prijs, het gedeelte van de prijs dat voormelde kosten vertegenwoordigt, met eenzelfde stijging verhoogd. Deze prijsverhoging wordt toegepast per bijkomend jaar de leveringstermijn door de Opdrachtgever wordt uitgesteld. De gehanteerde prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen. Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: p = P x (0,25 x s/S + 0,60 x i/I + 0,15) “P” is het bedrag van de uitgevoerde werken en “p” is het herziene bedrag. “S” is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; “s” is dit uurloon zoals het werd opgenomen in de maand vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was. “I” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. “i” is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen in de maand vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

3. De bestelde constructie(s) is/zijn bindend en kan/kunnen op vraag van de klant slechts gewijzigd worden (i) op voorwaarde dat het productieproces niet is gestart, (ii) mits betaling van een vergoeding van minstens 50€ excl. BTW per wijziging en (iii) na schriftelijk akkoord van beide partijen. Een wijziging van de bestelde constructie(s) resulteert in een prijsaanpassing (in min of in plus) en kan aanleiding geven tot een latere leveringstermijn.

4. De klant zorgt ervoor dat het terrein bereik- en berijdbaar is met vrachtwagens tot op de plaats waar de constructie geleverd moet worden. Na de levering is de klant verantwoordelijk voor elk risico (zoals b.v. brand, diefstal, inbraak, overstroming…). Als de constructie door Ostyn geplaatst wordt, moet de bouwplaats (i) vrij zijn van alle materialen, struiken en/of bomen en (ii) horizontaal, effen en volledig genivelleerd zijn. Alle daaraan verbonden kosten vallen ten laste van de klant. Indien de bouwplaats niet voldoende toegankelijk is, ontruimd is of niet horizontaal, effen en/of genivelleerd is, worden alle aanvullende kosten die er het gevolg van zijn, aan de klant doorgerekend of kan Ostyn weigeren de constructie te plaatsen. De klant verzekert dat de bouwplaats en de omgeving waar de constructie dient opgetrokken te worden volledig in orde is en ontheft Ostyn van alle eventuele gebreken (b.v. slechte ondergrond, muren, fundering, tegels…). Alle bouwwerkzaamheden uitgevoerd door anderen dan Ostyn, voor of na de plaatsing, moeten volgens de regels der kunst gebeuren en de specificaties dienen aan Ostyn medegedeeld te worden. De klant zorgt ervoor dat de vrachtwagen (10-12m) legaal kan parkeren op de plaats van levering (en plaatsing). Desgevallend dient de klant de nodige toelatingsdocumenten aan te vragen. Indien de klant deze verplichting niet nakomt, worden eventuele boetes en/of andere sancties aan de klant doorgerekend.

5. De termijnen vermeld in het contract zijn slechts indicatief en worden automatisch verlengd in geval van overmacht, weerverletdagen, onmogelijkheid om de klant te bereiken, om met de klant een afspraak te maken of andere redenen die aan de klant of aan een derde te wijten zijn (zoals bv. bouwvergunning, metselwerken, …). Ostyn kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen van de afgesproken termijnen. De totale doorlooptijd van een dossier wordt niet gegarandeerd, wanneer er sprake is van uitstel van termijnen.

6. De klant kent een bijkomende termijn van 30 dagen na aangetekende ingebrekestelling voor levering (en plaatsing) toe aan Ostyn. Deze termijn begint pas te lopen nadat de in het contract voorziene termijn (of desgevallend de uitgestelde of verlengde termijn) verstreken is. Na verstrijken van deze bijkomende termijn van 30 dagen, is de klant gerechtigd het contract éénzijdig te verbreken voor wat betreft het niet uitgevoerde deel. Deze éénzijdige verbreking doet een onmiddellijke afrekening tussen partijen ontstaan, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding.

7. Indien het contract gesloten werd onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een bouwvergunning en/of van een lening bij de bank, dient de klant, ingeval van het niet verkrijgen van een bouwvergunning en/of van een lening bij de bank, het bewijs van weigering van de bouwvergunning en/of minstens 3 bewijzen van weigering van de lening bij minstens 3 verschillende banken, te bezorgen aan Ostyn. Het bedrag van de bij de bank aangevraagde lening mag het bedrag van het contract niet overschrijden en de aanvraag dient tegen de geldende marktvoorwaarden te gebeuren.

8. De klant draagt als enige elke aansprakelijkheid in verband met gelijk welke administratieve vergunning (bouw-, milieu-…) en verzekert ze, indien nodig, te hebben. De klant ontlast Ostyn van alle mogelijke gevolgen, in geval van overtreding van huidige clausule. Indien de vergunning wel verleend zou worden mits een aantal aanpassingen aan de constructie, die geen wezenlijk esthetisch verschil veroorzaken en op voorwaarde dat de prijs maximaal 10% verhoogt, is de klant verplicht de nodige aanpassingen te aanvaarden. Indien om de één of andere reden blijkt dat de tussenkomst van een architect vereist is, vallen de kosten hiervoor uitsluitend ten laste van de klant en is dit geen geldige reden om het contract te beëindigen.

9. Verbreking van het contract (o.a. annulatie) geeft de niet-verbrekende partij recht op een schadevergoeding van 25% op de overeengekomen prijs, onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen, rekening houdend met alle mogelijke elementen.

10. Om geldig te zijn, dient elke klacht binnen de 8 dagen, na het leveren (en plaatsen) of het ophalen, per aangetekend schrijven verstuurd te worden. In geval van defecte of verkeerde levering, welke door Ostyn uitdrukkelijk wordt erkend, zullen de geleverde goederen vervangen en/of hersteld worden, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien vervanging en/of herstelling van de goederen onmogelijk blijkt, blijft de verantwoordelijkheid van Ostyn beperkt tot het bedrag van de factuur nopens het betwiste gedeelte. In geen geval zal de klant gerechtigd zijn een bedrag in te houden dat hoger is dan het werkelijk bedrag van de herstellingen, en in ieder geval zal het ingehouden bedrag proportioneel zijn ten opzichte van het (de) vastgesteld(e) gebrek(en).

11. Onverminderd de tienjarige aansprakelijkheid van Ostyn, is zij slechts aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken (d.i. gebreken die de stabiliteit van het gebouw niet aantasten) met betrekking tot de uitgevoerde werken gedurende een periode van 1 jaar na de oplevering van de werken. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen per aangetekend schrijven te worden meegedeeld, onmiddellijk na de ontdekking ervan. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven en verduidelijkt te worden met foto’s. In elk geval dient elke op verborgen gebreken gesteunde vordering, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen 1 jaar na de oplevering van de werken.

12. Iedere door Ostyn verkochte constructie die niet door haar werd vervaardigd, m.a.w. goederen aangekocht bij leveranciers (zoals bv. zonneweringen, lamellendaken, serres, tuinmeubelen, …) draagt de garantie die door de betrokken leverancier wordt gegeven.

13. Ostyn is niet verantwoordelijk voor thermische breuken. Deze treden op wanneer tussen 2 aangrenzende zones in éénzelfde glasblad grote temperatuurverschillen optreden. Gordijnen, voorwerpen net tegen het raam, affiches op het raam, een warmtebron (bv. radiator of airconditioning) die warmte of koude blaast richting het glas kunnen deze breuk beïnvloeden. Meer info over thermische breuken, kan u terugvinden onder onze rubriek "vragen".

14. Alle facturen zijn betaalbaar netto en zonder korting (zelfs bij vervroegde betaling) op de maatschappelijke zetel. De niet-betaling op de vervaldag brengt van rechtswege een conventionele intrest van 10% per jaar op. In geval van niet-betaling binnen de 8 dagen na de ingebrekestelling zal het saldo met 10% verhoogd worden bij wijze van een conventioneel en forfaitair schadebeding, met een maximum van € 4.000. Ostyn aanvaardt geen contante betalingen boven de 10% van de verkoopprijs met een maximumbedrag van € 3.000, met uitzondering van bestellingen met een verkoopprijs beneden € 3.000 (artikel 21 AWW van 11 januari 1993).

15. De geleverde (en geplaatste) goederen blijven eigendom van Ostyn zolang de klant in gebreke blijft al haar verplichtingen na te leven. Dit eigendomsvoorbehoud blijft geldig wanneer de klant de goederen heeft behandeld en/of deze vastgemaakt werden aan een andere constructie of in de grond.

16. Het contract is onder voorbehoud van de maatname door de projectleider. Ostyn behoudt zich het recht voor om het contract buitengerechtelijk te beëindigen, ingeval na de maatname blijkt dat de technische uitvoering van de werken onmogelijk is, zonder enige aanvullende vergoeding verschuldigd te zijn.

17. In geval van nalatigheid van de klant, kan Ostyn de klant in gebreke stellen om haar verplichtingen na te leven binnen een termijn van 30 dagen. Bij gebrek aan positieve reactie, kan Ostyn het contract buitengerechtelijk beëindigen.

18. Het contract wordt in al haar opzichten beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgische recht. Elke betwisting die uit of met betrekking tot het contract zou voortvloeien, zal uitsluitend en definitief beslecht worden door de hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Henegouwen. Ostyn behoudt zich evenwel het recht voor om een eventueel geschil voor de rechtbank van de woonplaats van de klant aanhangig te maken.

19. De ingevulde persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor marketingdoeleinden. Ostyn draagt zorg voor de privacy van de klant en handelt steeds in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Meer info op www.ostyn.be onder de rubriek ‘Privacy Policy’.